Opublikowany: 09/05/2022

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Aktualnosci_985x69023.png

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego zawiadamiam o Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, które odbędzie się we Wrocławiu w ramach XIV Zjazdu PTN w terminie:

  • 10.06.2022 godz. 16:45 - pierwszy termin
  • 10.06.2022 godz. 17:00 - drugi termin

Jednocześnie uprzejmie informuję, że członkowie PTN nie muszą być zarejestrowani na zjazd, aby uczestniczyć w zgromadzeniu.

 

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU w dniu 10 czerwca 2022 r. 

1.    Wybór Przewodniczącego Zebrania

2.    Wybór Protokolanta

3.    Wybór Komisji Mandatowej

4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.    Sprawdzenie przez Komisję Mandatową liczby osób podpisanych na liście obecności

6.    Przedstawienie kandydatów na  nowych Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego: prof. Ryszardowi Gellertowi, prof. Marii Boratyńskiej, prof. Wacławowi Weyde, prof. Andrzejowi Oko.- głosowanie

7.    Przedstawienie przez Prezesa PTN  zmian w statucie Towarzystwa – głosowanie

8.    Sprawozdanie Prezesa PTN z działalności Zarządu Głównego w kadencji 2019-2022

9.    Sprawozdanie Skarbnika PTN

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

11. Dyskusja nad sprawozdaniami

12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTN

13. Wybór Prezesa i Wiceprezesa PTN na następną kadencję.

14. Wybór Członków Zarządu Głównego

15. Wybór Komisji Rewizyjnej

16. Wystąpienie nowego Prezesa PTN – wybór sekretarza i skarbnika

17. Wolne głosy i wnioski

 

Z poważaniem,
Krzysztof Schwermer
Sekretarz ZG PTN