Statut PTN

POLSKIE TOWARZYSTWO NEFROLOGICZNE — STATUT

 I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne (PTN), zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Warszawa.

§3

Towarzystwo może używać pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Nefrologiczne — Zarząd Główny, adres” lub „Zarząd Oddziału, adres”. Towarzystwo posiada własne logo i sztandar.

§4

Oficjalnymi organami Towarzystwa są czasopisma „Nefrologia i Dializoterapia Polska” i „Forum Nefrologiczne”

§5

Towarzystwo może powoływać oddziały, sekcje, grupy robocze, kluby, komisje i kapituły na zasadach obowiązujących przepisów prawnych, niniejszego statutu i odpowiednich regulaminów.

§6

Towarzystwo posiada osobowość prawną: może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy.

§7

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§8

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

II. Cele i środki działania

§9

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. rozwijanie i propagowanie zdobyczy nauki w dziedzinie nefrologii, dializoterapii i transplantacji nerek,
 2. inspirowanie członków Towarzystwa do twórczej pracy naukowej i stałego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych,
 3. współdziałanie w organizowaniu systemu opieki zdrowotnej i rozwiązywaniu problemów dotyczących działalności tej służby w zakresie kompetencji i zainteresowań Towarzystwa,
 4. promocja zdrowia w zakresie nefrologii i dziedzin medycyny z nią związanych,
 5. upowszechnianie wiedzy o postępach nefrologii, dializoterapii i transplantacji nerek wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia,
 6. Inicjowanie, prowadzenie w charakterze sponsora i wspieranie badań naukowych w dziedzinie nefrologii, dializoterapii i transplantacji nerek oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej.

 

§10

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. organizuje zjazdy, sympozja i posiedzenia naukowe,
 2. organizuje wystawy sprzętu mającego zastosowanie w nefrologii,
 3. współdziała z organami służby zdrowia w rozwiązywaniu i doskonaleniu opieki lekarskiej w zakresie nefrologii,
 4. współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi o podobnym profilu działania,
 5. współorganizuje zjazdy, sympozja i konferencje naukowe z innymi podmiotami o zbliżonych celach,
 6. organizuje szkolenie członków w ośrodkach klinicznych w kraju i za granicą,
 7. rozwija metody leczenia oraz diagnostyki chorób nerek poprzez organizowanie, prowadzenie i wsparcie w tym zakresie badań laboratoryjnych i klinicznych,
 8. wspiera działalność wydawniczą czasopism i materiałów naukowych,
 9. opiniuje i wspiera działalność edukacyjnych serwisów internetowych, których tematyka związana jest z działalnością Towarzystwa,
 10. działalność promocyjną związaną z celami statutowymi Towarzystwa oraz może prowadzić rejestry zgodnie z aktualnymi przepisami określanymi ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia
 11. działa na rzecz rozwoju badań populacyjnych mających na celu ocenę chorobowości i zapadalności na schorzenia nerek poprzez organizowanie, prowadzenie i wsparcie badań statystycznych, oraz prowadzi Polski Rejestr Biopsji Nerek,
 12. inspiruje oraz wspiera projekty badawcze członków Towarzystwa.

 

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 1. zwyczajnych, 2. wspierających, 3. honorowych.

§12

Członkiem zwyczajnym może być lekarz lub pracownik naukowy innej specjalności w dziedzinie nefrologii.

§13

 1. Kandydat na członka zwyczajnego wypełnia deklarację członkowską i opłaca składkę członkowską.
 2. Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału zawiadamia nowego członka o jego przyjęciu.

 

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, naradach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 3. działania w grupach roboczych, sekcjach, komisjach naukowych i kapitułach.

 

§15

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. śmierci,
 2. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
 3. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwu lat pomimo dwukrotnego uprzedniego wezwania,
 4. wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

 

§17

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny podejmując w tej sprawie uchwałę.
 3. Członka wspierającego reprezentuje wobec Towarzystwa upoważniony przedstawiciel.
 4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  1. śmierci,
  2. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
  3. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
  4. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwu lat pomimo dwukrotnego uprzedniego wezwania Członka Wspierającego do uiszczenia zaległej kwoty.

§18

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie osobom szczególnie zasłużonym dla nefrologii lub Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi — posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego  jeśli wyjątkowo ważne względy za tym przemawiają — pozbawia Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.
 4. Członek honorowy otrzymuje dyplom, którego wzór zatwierdza Zarząd Główny.

 

§19

 1. Towarzystwo ma prawo nadawać tytuł „Zasłużony dla polskiej nefrologii”.
 2. Tytuł ten może być nadany przez Zarząd Główny na Wniosek Zarządu Oddziału osobom szczególnie zasłużonym dla nefrologii lub Towarzystwa.
 3. Osoba wyróżniona otrzymuje certyfikat, którego wzór zatwierdza Zarząd Główny.
 4. Członkowie Towarzystwa wyróżnieni tytułem zachowują wszystkie prawa członków zwyczajnych i są jednocześnie zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

IV. Władze Towarzystwa

§20

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§21

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane przez Zarząd Główny z inicjatywy własnej nie rzadziej niż raz na trzy lata w miejscu wskazanym przez Zarząd Główny.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś  bez względu na liczbę obecnych.

 

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:

 

 1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór prezesa, wiceprezesa, 5 członków Zarządu Głównego i 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. 4a) zatwierdzenie podanych przez Prezesa kandydatur na funkcje sekretarza i skarbnika,5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw krajowych i zagranicznych,
 7. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 8. uchwalenie wysokości składek członkowskich,
 9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Towarzystwa,
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

 

§23

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą:
  1. członkowie zwyczajni,
  2. członkowie honorowi.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział:
  1. członkowie wspierający,
  2. zaproszeni goście.

§24

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia  Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

§25

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członów Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/10 liczby członków Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa winno być zwołane przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§26

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Towarzystwa.

§27

W skład Zarządu Głównego wchodzą:

  1. prezes, wiceprezes, 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa oraz na okres l kadencji prezes poprzedni  past-prezes. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może wybrać tę samą osobę do pełnienia tej samej funkcji prezesa lub wiceprezesa tylko jeden raz i wyłącznie na jedną kadencję. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może wybrać tę samą osobę do pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego przez nie więcej niż dwie kadencje.
  2. prezes przedstawia kandydatury sekretarza i skarbnika, które zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
  3. sekretarz i skarbnik wchodzą dodatkowo w skład Zarządu Głównego Towarzystwa.
  4. konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii,
  5. Redaktor Naczelny czasopisma "Nefrologia i Dializoterapia Polska" oraz Redaktor Naczelny „Forum Nefrologicznego”
  6. w razie niemożności pełnienia funkcji prezesa z powodu śmierci lub choroby, zastępuje go wiceprezes do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. W razie niezdolności do pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego, uzupełnienie składu Zarządu następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

§28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§29

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa; w razie równowagi głosów rozstrzyga głos prezesa.
 3. Zebrania Zarządu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu takich samych zasad głosowania, jak opisane w pkt. 2.
 4. Od decyzji Zarządu Głównego w sprawach osobowych przysługuje członkom Towarzystwa w terminie 30 dni od chwili powiadomienia zainteresowanego o podjętej decyzji odwołanie do Walnego Zjazdu.
 5. Na wniosek prezesa w posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć również prezesi Zarządów Oddziałów Towarzystwa i zaproszeni goście.

 

§30

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§31

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może wybrać tę samą osobę do pełnienia funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej przez nie więcej niż dwie kolejne kadencje.
 2. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
 3. W razie niemożności pełnienia funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej z powodu śmierci lub choroby uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

 

§32

 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.
 3. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

 

 

V. Oddziały, Grupy Robocze, Sekcje, Komisje i Kapituły Towarzystwa

§33

 1. Oddziały mogą powstawać na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Do utworzenia Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków.
 3. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.
 4. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Głównego oraz dokonania rejestracji w odpowiednim Sądzie.
 5. Działalność Oddziałów opiera się o niniejszy Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

 

§34

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór poprzedzają wybory do władz Towarzystwa. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

§35

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę obecnych.

 

§36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybór 5 członków Zarządu Oddziału oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

§37

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni Oddziału.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście.

 

§38

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału - Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

§39

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/10 liczby członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 35 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§40

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Oddziału.

§41

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi: prezes, wiceprezes oraz 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może wybrać tę samą osobę do pełnienia tej samej funkcji prezesa lub wiceprezesa tylko jeden raz wyłącznie na jedną kadencję. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może wybrać tę samą osobę do pełnienia funkcji członka Zarządu Oddziału przez nie więcej niż dwie kadencje.
 2. Prezes Zarządu Oddziału przedstawia kandydatury sekretarza i skarbnika, które zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
 3. Sekretarz i skarbnik wchodzą dodatkowo w skład Zarządu Oddziału.
 4. W razie niemożności pełnienia funkcji prezesa Oddziału z powodu śmierci lub choroby, zastępuje go wiceprezes do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. W razie niezdolności do pełnienia funkcji członka Zarządu Oddziału, uzupełnienie składu Zarządu następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.

 

§42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
 2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
 3. organizowanie zebrań, narad, konferencji, odczytów i innych imprez dla członków Oddziału,
 4. opracowanie sprawozdań z działalności Oddziału za kadencję oraz przedstawianie ich Zarządowi Głównemu,
 5. opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych do 1 marca każdego roku oraz przedkładanie ich Zarządowi Głównemu,
 6. skreślanie członków zwyczajnych,
 7. pobieranie składek członkowskich i przekazywanie Zarządowi Głównemu części składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa,
 8. sporządzanie i przesyłanie co najmniej raz w roku do Zarządu Głównego imiennych spisów członków zwyczajnych,
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Główny.

 

§43

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa i wiceprezesa; w razie równości głosów — rozstrzyga głos prezesa.
 3. Od decyzji Zarządu Oddziału w sprawach osobowych przysługuje w terminie 30 dni od chwili powiadomienia zainteresowanego o podjętej decyzji odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.

 

§44

Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§45

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może wybrać tę samą osobę do pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej Oddziału przez nie więcej niż dwie kolejne kadencje.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków komisji.
 3. W razie niemożności pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Oddziału z powodu śmierci lub choroby uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 6. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału zatwierdzony przez Zarząd Główny.

 

§46

 1. W ramach Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego działa Klub Młodych Nefrologów,
 2. Członkami Klubu Młodych Nefrologów są lekarze lub pracownicy naukowi zajmujący się nefrologią, dializoterapią lub transplantacją nerek, którzy nie ukończyli 40 roku życia,
 3. Klub Młodych Nefrologów działa na podstawie Regulaminu Klubu Młodych Nefrologów zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
 4. Przewodniczący Klubu Młodych Nefrologów uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego PTN z głosem doradczym bez prawa udziału w głosowaniach.

 

 

§47

 1. Grupy Robocze Towarzystwa mogą być tworzone przez dowolną ilość członków Towarzystwa zainteresowanych poszczególnymi działami nefrologii lub innymi dziedzinami medycyny związanymi z nefrologią.
 2. Grupy robocze po 2 latach nieprzerwanej działalności mogą przekształcić się na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w Sekcje, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 48 ust.
 3. Zasady funkcjonowania Grup Roboczych określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§48

 1. Sekcje Towarzystwa skupiają członków Towarzystwa, zainteresowanych poszczególnymi działami nefrologii oraz innych dziedzin medycyny z nią związanych. Sekcje powstają na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa, podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa uchwala regulamin organizacyjny Sekcji Towarzystwa. W skład Sekcji Towarzystwa wchodzi co najmniej 10 członków Towarzystwa.
 2. Władzami sekcji są: Zarząd Sekcji, składający się Przewodniczącego, Sekretarza i trzech Członków
 3. Wybór władz, zasady podejmowania uchwał, kompetencje i obowiązki poszczególnych organów sekcji oraz sposób finansowania i rozwiązania sekcji określa regulamin sekcji, uchwalony przez Zarząd Główny.
 4. Przewodniczący Zarządu Sekcji wraz z Członkami Zarządu Sekcji z łącznego upoważnienia Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa dysponują środkami finansowymi Sekcji.
 5. Zarząd Sekcji przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa w terminie do 1 marca każdego roku, sprawozdanie z działalności Sekcji: merytorycznej i finansowej za poprzedni rok.

 

§49

 1. Komisje i kapituły powstają na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.
 2. Zasady funkcjonowania komisji i kapituł określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

 

VI. Majątek i fundusze Towarzystwa

§50

Na fundusz Towarzystwa składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,
 3. dotacje, subwencje, zapisy i darowizny.

 

§51

 1. Do reprezentacji Towarzystwa, dla ważności oświadczeń woli oraz pism dotyczących spraw majątkowych Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch osób w tym prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika.
 2. Do reprezentacji i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziałów Towarzystwa z osobowością prawną wymagane jest łączne działanie dwóch osób w tym prezesa lub wiceprezesa Oddziału oraz sekretarza lub skarbnika Oddziału.

 

 

VII. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§52

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś zwykłą większością głosów - bez względu na liczbę obecnych.

§53

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

VIII. Logo i Sztandar Towarzystwa

§54

 1. Władze statutowe Towarzystwa, jego oddziałów i sekcji posługują się logiem jak niżej.
 2. Zabronione jest zmienianie rozmiarów, proporcji, kolorów i elementów logo, a także animowanie logo, zniekształcanie ani w żaden inny sposób modyfikowanie jego wyglądu. Nie wolno też usuwać, zniekształcać ani zmieniać żadnego elementu logo.
 3. Logo Towarzystwa może być używane jedynie do działalności zgodnej ze Statutem i przepisami wewnętrznymi Towarzystwa.
 4. Zarząd Główny Towarzystwa może na podstawie pisemnej umowy zezwolić na nieodpłatne stosowanie logo, jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z celami statutowymi Towarzystwa, a sposób jego wykorzystania nie narusza dobrego imienia oraz interesów Towarzystwa lub jego Członków. Oceny powyższego dokonuje Zarząd Główny.
 5. Członkowie Towarzystwa mający prawo używania logo na mocy Statutu lub umów zawartych z Zarządem Głównym, nie mogą udzielać dalszej zgody, tj. cedować lub udostępniać tego prawa na rzecz kogokolwiek bez pisemnej zgody Zarządu Głównego.
 6. Logo Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, może pełnić funkcje promocyjne i być używane:
  1. na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego ptnefro.pl, w czasopiśmie „Nefrologia i Dializoterapia Polska”, Polskim Rejestrze Biopsji Nerek, oraz witrynach internetowych wspieranych przez Towarzystwo,
  2. podczas wszystkich imprez i uroczystości krajowych i zagranicznych organizowanych przez Towarzystwo oraz w których Towarzystwo jest organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem,
  3. podczas wszelkich imprez wspieranych przez Towarzystwo,
  4. do sygnowania dokumentów oraz na papeterii i wizytówkach Towarzystwa,
  5. jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach, gadżetach, publikacjach i materiałach związanych z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym. Dystrybucja przedmiotów opatrzonych logo Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego przez osoby trzecie, jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu Głównego.

§55

 1. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne posiada swój sztandar o wymiarach 150cm x 150cm  wzór sztandaru jak niżej.
 2. Sztandar raz w roku jest przekazywany do Oddziału Towarzystwa organizującego coroczną konferencję Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
 3. Oficjalne przekazanie sztandaru odbywa się pierwszego dnia Konferencji. Sztandar przekazuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego poprzedniej Konferencji na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego organizującego Konferencję w bieżącym roku.

 

§56

Zmiana wzorów loga i sztandaru wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.